top of page

Verkoopsvoorwaarden

1.AANVAARDING VOORWAARDEN

Elke klant is geacht onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van de klant tegenstrijdig zijn, blijven onze voorwaarden van toepassing, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

2.PRIJZEN

Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, catalogi en offertes zijn exclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing.

Onze prijzen voor onze diensten kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan schommelde wisselkoersen of markttendensen, en dit zonder voorafgaande berichtgeving.

De prijzen voor een project worden vooraf vastgesteld met de klant en deze kunnen enkel wijzigen na overleg met de klant.

3.BETALINGSVOORWAARDEN

Alle fakturen zijn betaalbaar te Hasselt bij levering van de diensten, binnen 30 dagen na faktuurdatum.

Voor levering van diensten die over meerdere maanden duren, zal maandelijks een deel van het overééngekomen totaal bedrag worden gefactureerd.

  1. ANNULATIES

    • bij annulatie na boeking: 50€,

    • bij opzegging binnen 10 dagen voor de geplande datum: 50% (ex transport kosten) 

    • bij opzegging binnen 5 dagen voor de geplande datum 100% (ex transportkosten)

  2. OFFERTE/ VOORSTEL

Onze offertes zijn bindend voor de duidelijk afgelijnde diensten zoals beschreven in het voorstel. Bijkomende vragen of uitbreiding van bestaande vragen kunnen leiden tot een aanpassing van de prijzen.

6.NIET BETALING OP VERVALDAG.

Indien de klant een langere betalingstermijn wenst, dient dit gespecifieerd te worden in het akkoord en wordt de offerte automatisch verhoogd met 5% op het totale bedrag.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

In geval de klant gedurende de loop van een project of trainingscyclus achterstand heeft met de maandelijkse betalingen, zullen al onze diensten worden stopgezet tot de achterstand is ingelopen. Staking van onze diensten levert in geen geval korting op de factuur van de volgende maand(en) of kan in geen geval leiden tot enige vorm van schadevergoeding vanwege de klant.  De totale som blijft verschuldigd en bovenvermelde regeling voor laattijdige betaling kan worden toegepast.

7.UITSTEL of AFSTEL  

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in de levering van diensten door onvoorziene omstandigheden, zoals, maar niet beperkt tot, ziekte, ongeval, verkeerssituaties,… in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden door de klant.

8.BTW

Elke buitenlandse klant dient vooraf zijn BTW nummer bekend te maken zodat deze door de administratie van BTW kan getoetst worden

Enkel de activiteiten door ons uitgevoerd onder psychologische bijstand zijn vrijgesteld van BTW

9.KLACHTEN

Indien er geen verdere  samenwerking meer gewenst is, om welke reden dan ook, door de klant, kan dit nooit leiden tot enige vorm van schadevergoeding ten opzichte van Erna Claes.  Alle overeengekomen bedragen voor de uitgevoerde werken en voorbereidingen dienen voldaan te worden. Bij beeindiging van de samenwerking door Erna Claes, om welke reden dan ook, kan dit nooit leiden tot een schadeclaim vanwege de Klant.

10.AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade veroorzaakt door de geleverde diensten. Hij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het niet slagen van een project waarvoor de klant beroep gedaan heeft op onze diensten.

11.BEVOEGDHEID.

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheert door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door de verkoper worden afgeweken.

bottom of page